ထား၀ယ္ကြန္ၿပဴတာ တကၠသိုလ္မွ ေက်းဇူးတင္ရွိေႀကာင္း လက္ေဆာင္ေပးအပ္

4 June 2018  မွစတင္ ၍ Brycen Myanmar Co.,Ltd မွ ထား၀ယ္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေ နာက္ဆံုးနွစ္ေက်ာင္းသား (၉)ဦး   အား အလုပ္သင္ (internship) ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သင္ကာလမွာ (၃)လျဖစ္ပါသည္၊၊

Read More

Company’s volunteer training (21.5.2018)

Brycen Myanmar Co.,Ltd မွvolunteers အေနျဖင့္ DreamTrain Organizationေက်ာင္းသားမ်ားအား Computer Basic သင္တန္းအား 2018,May21မွစတင္၍ 5ရက္ၾကာသင္ၾကားခဲ့သည္။ Computer Basic သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား  မ်ားအား   Brycen Myanmar Co.,Ltd အား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။ လာေရာက္သင္ယူေသာ အတန္းသားမ်ားမွလည္း Brycen Myanmar Co.,Ltd အား ေက်းဇူးတင္ရွိေႀကာင္း စာလႊာမ်ား ေရးကာ ေပးပို႕ခဲ႕ပါသည္။

Read More